Bằng Chứng Cơ Đốc Giáo – Cao Cấp

Khóa học nâng cao gồm 10 bài học dành cho những người đã hoàn thành hai khóa học đầu tiên hoặc những người muốn nghiên cứu bằng chứng Cơ đốc giáo ở cấp độ vượt ra ngoài các khái niệm trung cấp. Bạn có thể xem trước các tiêu đề bài học trong mỗi khóa […]

Bằng Chứng Cơ Đốc Giáo – Cao Cấp Xem tiếp »