Bằng Chứng Cơ Đốc Giáo – Nâng Cao

Phiên bản thứ hai, cũng gồm 10 bài học, là một khóa học trình độ trung cấp dành cho những người đã hoàn thành các bài học trong khóa học đầu tiên hoặc những người chỉ muốn nghiên cứu các bằng chứng Cơ đốc giáo ở cấp độ vượt ra ngoài các khái niệm nhập […]

Bằng Chứng Cơ Đốc Giáo – Nâng Cao Xem tiếp »