Dàn Ý CÁC QUAN XÉT TỔNG QUAN

I. SỰ KIỆN MỞ ĐẦU ĐẦU TIÊN—1:1–2:5

A. Thành Công Chung Cho Các Chi Phái—1:1–36

Dân Y-sơ-ra-ên đánh bại A-đô-ni-Bê-xéc—1:1–7

Ốt-ni-ên Đánh chiếm Giê-ru-sa-lem—1:8–15

Lãnh thổ của Giu-đa—1:16–21

Đánh chiếm Bê-tên—1:22–26

Cuộc chinh phục dở dang của Y-sơ-ra-ên—1:27–36

B. Sự viếng thăm từ Thiên sứ của Đức Giê-hô-va—2:1–5

II. SỰ KIỆN MỞ ĐẦU THỨ HAI—2:6–3:6

Cái chết của Giô-suê—2:6–9

Vòng Các Quan Xét Được Mô Tả—2:10–19

Sự thử thách của Y-sơ-ra-ên được giải thích—2:20–3:6

III. PHẦN TRUNG TÂM—3:7–16:31

A. Vị Quan Xét Đầu Tiên: Ốt-ni-ên—3:7–11

B. Vị Quan Xét Thứ Hai: Ê-hút—3:12–30

C. Quan Xét Thứ Ba: Sham-gar—3:31

D. Quan Xét Thứ Tư: Đê-bô-ra—4:1–5:31

Deborah Trình bày Nhiệm vụ—4:1–10

Chiến thắng của Y-sơ-ra-ên trước Si-sê-ra—4:11–16

Gia-ên giết Si-sê-ra—4:17–24

Bài ca của Đê-bô-ra—5:1–31

Giới thiệu—5:1

Nhu cầu được giải thoát—5:2–11a

Kêu gọi vũ trang—5:11b–18

Trận chiến—5:19–22

 Sự sỉ nhục của Si-sê-ra—5:23–31

E. Quan Xét Thứ Năm: Ghê-đê-ôn—6:1–8:35

Sự đàn áp của người Ma-đi-an đối với Y-sơ-ra-ên—6:1–10

Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến với Ghê-đê-ôn—6:11–24

Ghi-đê-ôn phá đổ bàn thờ của cha mình—6:25–32

Y-sơ-ra-ên đánh Ma-đi-an—6:33–8:35

a. Đức Chúa Trời cung cấp sự đảm bảo thông qua các dấu hiệu—6:33–40

b. Ghê-đê-ôn rút bớt quân đội của mình—7:1–8a

c. Y-sơ-ra-ên đánh bại Ma-đi-an—7:8b–25

d. Xung đột với Ép-ra-im—8:1–3

đ. Sự diệt vong của các vua Ma-đi-an—8:4–21

f. Sự bội đạo của Ghê-đê-ôn—8:22–27

g. Cái chết của Ghi-đê-ôn—8:28–35

F. Kẻ Đoạt Quyền: A-bi-mê-léc—9:1–57

1. Âm mưu của A-bi-mê-léc—9:1–6

2. Chuyện ngụ ngôn của Giô-tham—9:7–21

3. Xung đột với Si-chem—9:22–57

G. Các Quan Xét Thứ Sáu và Thứ Bảy: Thô-la và Giai-Rơ—10:1–5

H. Vị Quan Xét Thứ Tám: Giép-thê—10:6–12:7

1. Sự đàn áp dân Am-môn—10:6–17

2. Thỏa thuận của Giép-thê với Ga-la-át—11:1–11

3. Giép-thê cố gắng ngoại giao—11:12–28

4. Y-sơ-ra-ên đánh bại Am-môn—11:29–33

5. Giép-thê hy sinh con gái mình—11:34–40

6. Xung đột với Ép-ra-im—12:1–7

I. Quan Xét Thứ Chín: Lếp-san—12:8–10

J. Vị Quan Xét Thứ Mười: Ê-lôn—12:11–12

K. Quan Xét Thứ Mười Một: Áp-đôn—12:13–15

L. Quan Xét Thứ Mười Hai: Sam-sôn—13:1–16:31

1. Sự ra đời của Sam-sôn đã hứa—13:1–25

2. Cuộc hôn nhân của Sam-sôn—14:1–19

3. Sam-sôn báo thù dân Phi-li-tin—15:1–20

4. Sam-sôn và Đa-li-la—16:1–22

5. Cái chết của Sam-sôn—16:23–31

IV. KẾT LUẬN—17:1–21:25

A. Sự bội đạo của Mi-chê—17:1–13

B. Cuộc di cư của chi phái Đan —18:1–31

C. Tội lỗi Ghi-bê-a—19:1–30

D. Sự Hủy Diệt Ghi-bê-a và Bên-gia-min—20:1–48

E. Sự Cung cấp vợ cho chi phái Bên-gia-min—21:1–25

Scroll to Top